Privacy Policy

Reglement Bescherming en Verwerking Persoonsgegevens

Datum inwerkingtreding: 25 mei 2018

Voor AMC Networks Central Europe Kft. is  (1139 Budapest, Lomb u. 23-27, ondernemingsnummer: 01-09-183155) de inachtneming van uw persoonsgegevens van groot belang. U kunt er zeker van zijn dat wij met uw persoonsgegevens nauwgezet, in overeenstemming met de desbetreffende wettelijke bepalingen inzake privacybeleid en gegevensbeveiliging omgaan.

Dit Reglement Bescherming en Verwerking Persoonsgegevens (“Reglement”) bevat de principes van de persoonsgegevens die de gebruiker heeft opgegeven, beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u gebruik maakt van onze producten en diensten en wanneer wij die ter beschikking aan u stellen. Het Reglement bepaalt hoe en waarom de AMC Networks Central Europe Kft. (“verwerkingsverantwoordelijke”) de door u aan ons aangegeven persoonsgegevens verwerkt resp. onthoudt welke keuezmogelijkheden wij u aanbieden.

 

Dit Reglement geldt ook voor de bezoekers van de websites van AMC Networks Central Europe Kft. en haar verbonden ondernemingen.

 

Bij het opmaken van het privacybeleid hebben wij de hieronder genoemde geldende wettelijke voorschriften in acht genomen:

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlament en de Raad (algemene verordening gegevensbescherming/”GDPR”);

Wet CXII/2011 inzake het recht op informationele zelfbeschikking en vrijheid van informatie (“infowet”);

Wet V/2013 inzake het Burgerlijk Wetboek (“BW”);

Wet XLVIII/2008 inzake de basisvoorwaarden en bepaalde beperkingen van de commerciële reclame-activiteiten (“Grtv”);

Wat wordt met persoonsgegevens bedoeld?

Daarmee worden alle gegevens of informatie over een – geïdentificeerde of identificeerbare – natuurlijke persoon, bijvoorbeeld medewerkers of gebruikers, bedoeld.

Begrippen:

persoonsgegevens

alle gegevens of informatie over een – geïdentificeerde of identificeerbare – natuurlijke persoon, de gebruiker;

gegevensverwerking
onafhankelijk van de toegepaste methode een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

beheer van gegevens
de uitvoering van technische taken in verband met de gegevensverwerking, onafhankelijk van de toegepaste methoden en middelen die voor de uitvoering van de operaties worden gebruikt, alsmede van de plaats van toepassing, op voorwaarde dat de technische taken aan de gegevens worden uitgevoerd;

doorgifte van gegevens
het verlenen van toegang tot de gegevens aan derde personen;

verwerkingsverantwoordelijke
een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen;

In dit reglement geldt als verwerkingsverantwoordelijke de AMC Networks Central Europe Korlátolt Felelősségű Társaság (1139 Budapest, Lomb utca 23-27., ondernemingsnummer: 01-09-183155, BTW-nummer: 24801991-2-44)

verwerker
een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;

gebruiker

een natuurlijke persoon die gebruik maakt van onze diensten en in het kader ervan en zijn dit reglement genoemde gegevens aangeeft;

dienst

door de verwerkingsverantwoordelijke beheerde alsmede door de verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking gestelde diensten die op de websites bereikbaar zijn;

reglement

dit Reglement Bescherming en Verwerking Persoonsgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Principes van gegevensverwerking

Persoonsgegevens mogen worden verwerkt als de betrokken gebruiker met zijn duidelijk, actief gedrag (handeling), zoals met een schriftelijke – ook elektronische – of mondelinge verklaring zijn voorafgaande, vrijwillige, op informatie baserende en duidelijke, uitdrukkelijke toestemming geeft tot de verwerking van zijn persoonsgegevens van natuurlijke personen. De gebruiker is ingeval van gegevensverwerking op basis van toestemming gerechtigd om zijn toestemming op elk moment in te trekken wat geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking vóór het intrekken. De persoonsgegevens worden door de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitend voor de aangegeven doeleinden gebruikt. De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens slechts voor de doeleinden volgens dit Reglement en de wettelijke bepalingen. Het soort van de verwerkte persoonsgegevens is evenredig met de doeleinden van de gegevensverwerking en mag die niet overschrijden.

 

AMC Networks Central Europe Kft. verzamelt onder geen omstandigheden gegevens die als bijzondere gegevens gelden.
De voorschriften van dit Reglement inzake gegevensverwerking en bescherming van de persoonsgegevens van de gebruiker gelden uitsluitend voor natuurlijke personen.

Goede trouw, eerlijkheid en transparantie.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens, eventueel afhankelijk van de informatie of de toestemming.

Als de gebruiker de website bezoekt, wordt zijn IP-adres automatisch voor het systeem van de verwerkingsverantwoordelijke verzameld. In verband met de gegevensverwerking wordt het IP-adres met inachtneming van de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke en voor het rechtmatige verlenen van de diensten (zoals onrechtmatig gebruik, filteren van onrechtmatige inhouden) ook zonder toestemming van de gebruiker verzameld.

Contactgegevens – deze gegevens dienen tot de identificatie van de gebruiker of tot de contactopname met de gebruiker. Zulke gegevens zijn naam, bijnaam, woonplaats, verblijfplaats, postcode, geboorteplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail adres, gebruikersnamen en wachtwoorden, IP-adres van de laatste aanmelding, datum van de laatste aanmelding. .

Als de gebruiker aan één van de diensten een e-mail stuurt, verzamelt de verwerkingsverantwoordelijke het e-mail adres van de gebruiker en verwerkt het in de mate en voor de duur die voor het verlenen van de diensten noodzakelijk is.

AMC Networks Central Europe Kft. verzamelt geen gegevens van personen onder 16 (zestien) jaar, tenzij de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers hun nadrukkelijke toestemming hebben gegeven. Op die manier vereisen wij dat elke gebruiker de boven genoemde leeftijd voltooid heeft of maken wij de legitimatie van de bevoegdheid van de ouders / wettelijke vertegenwoordigers mogelijk. Zou het blijken dat een gebruiker jonger is dan 16 (zestien) jaar en dat het niet zeker is dat wij de geldige toestemming van de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers hebben, wissen wij onmiddellijk alle gegevens met betrekking tot de respectieve gebruiker. Dit aanpak is niet in strijd met de andere eisen met betrekking tot het aangaan van de respectieve rechtsbetrekking (zoals meerderjarigheid). De gegevensverwerking kan het recht en de inhoud van de verklaring van de persoon die toestemming geeft, controleren en daarom is de gebruiker of de persoon die de ouderlijke toezicht uitoefent aansprakelijk ervoor dat de toestemming conform de voorschriften is.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens? Wat is de rechtsgrondslag van de gegevensverwerking?

Wij verwerken de gegevens van de gebruiker in verband met onze diensten.

Doel van de gegevensverwerking door de verwerkingsverantwoordelijke:

-       online-inhoudsdiensten;

-       identificatie van de rechten van de gebruiker (de diensten waarvan de gebruiker gebruik mag maken);

-       identificatie van de gebruiker, contactonderhoud met de gebruiker;

-       bevordering van de personalisering van de gebruikte diensten alsmede de advertenties, gebruik van de comfortfuncties;

-       opstellen van statistieken, analysen;

-       direct-marketingmededelingen resp. marketingmededelingen (zoals nieuwsbrieven);

-       platform voor het bekendmaken van door de gebruiker gegenereerde inhouden (zoals chat, commentaar);

-       in individuele gevallen het organiseren, het afwikkelen van prijsvragen, het informeren van de winnaars en het verschaffen van hun prijs;

-       bescherming van de rechten van de gebruiker;

-       het geldend maken van de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke;

-       bij gemeenschappelijke diensten (commentaren bij posten, bepaalde blogs) het garanderen van de identificatie van de gebruikers dor elkaar, het mogelijk maken van de onderlinge communicatie;

De verwerkingsverantwoordelijke zal de aangegeven persoonsgegevens niet voor daarvan afwijkende doeleinden gebruiken.

Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking in het kader van resp. in verband met de inhoudsdiensten kan behalve de vrijwillige toestemming van de gebruiker ook het legitieme belang van de verwerkingsverantwoordelijke alsmede het garanderen van de rechten op informatie en meningsuiting zijn, conform de wettelijke bepalingen.  Als de rechtsgrondslag van gegevensverwerking het legitieme belang van de verwerkingsverantwoordelijke is, heeft de verwerkingsverantwoordelijke de belangenoverwegingstest conform de bepalingen van de GDPR uitgevoerd of kan in toekomst uitvoeren die bevestigt dat de belangen van de verwerkingsverantwoordelijke in verband met de gegevensverwerking sterker zijn dan de rechten en de vrijheid van de betrokken persoon in verband met de gegevensverwerking.  Bij desbetreffend verzoek verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke volgens de bepalingen van dit Reglement informatie aan de gebruiker met betrekking van de bepalingen in dit artikel.

De gebruiker stelt zich bij het opgeven van zijn e-mailadres en de gegevens tijdens de registratie tegelijk aansprakelijk ervoor dat via het opgegeven e-mailadres resp. met het gebruik van de door hem opgegeven gegevens uitsluitend hij gebruik maakt van de diensten. Met inachtneming van deze aansprakelijkheid is voor alle aanmeldingen via het opgegeven e-mailadres en/of met de opgegeven gegevens de gebruiker aansprakelijk die het e-mailadres en de gegevens heeft geregistreerd en aangegeven.

Voor wie mogen wij persoonsgegevens toegankelijk maken?

Vennootschappen waar wij regelmatig mee samenwerken, mogen toegang hebben tot uw gegevens, maar slechts voor handelings- of technische doeleinden. Verder mogen wij uw gegevens aan de leden van onze gemeenschapsgroep of aan andere doorgeven. De leden van beide overnemende groepen kunnen ook buiten het gebied van de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn, met name vennootschappen die in de Verenigde Staten gevestigd zijn. AMC vergewist zich altijd ervan dat de overnemende personen het passende niveau van gegevensbescherming op allerlei manieren garanderen en de gegevens vertrouwelijk behandelen.

 

De gegevens van de gebruiker worden niet aan derde personen doorgegeven, behalve onder de hieronder

aangegeven omstandigheden.

 

MET TOESTEMMING VAN DE BETROKKEN PERSOON: wij mogen de gegevens van de gebruiker delen of doorgeven als wij er verzocht of gemachtigd voor zijn.

 

ONDER DE VENNOOTSCHAPPEN VAN HET CONCERN: Wij mogen de gegevens van de gebruiker met onze dochterondernemingen en met bedrijven die aan de gemeenschappelijke onderneming geïnteresseerd zijn en op het gebied van media of de entertainment industrie en/of het gegevensonderzoek actief zijn, delen, voor doeleinden van verwerking resp. analyse en opslaan van de gegevens van de gebruiker, overeenkomstig de bepalingen van dit Reglement.

 

AAN BETROUWBARE DERDE VERWEERKER(S): Meerdere diensten en taken worden in onze opdracht door derde personen verleend en uitgevoerd. Wij mogen de gegevens van de gebruiker met dot soort providers naast de bedingen van geheimhouding volgens dit Reglement delen waarbij uw gegevens uitsluitend door derde personen in onze naam en volgens onze instructies mogen verwerken.

 

TENEINDE VOLDOEN AAN DE JURIDISCHE VOORWAARDEN EN VOOR DE BESCHERMING VAN DE GEBRUIKER RESP. AMC EN ANDEREN: Zonder schending van de overige delen van dit reglement behouden wij het recht voor om de gegevens van de gebruiker te bewaren en door te geven als wij te goeder trouw denken dat dit bewaren en doorgeven ervoor noodzakelijk is om (a) aan de toepasselijke wettelijke voorschriften te voldoen of aan de dagvaardingen of andere, aan ons betekende mededelingen over procedures te voldoen; (b) onze rechten en ons eigendom resp. de rechten en het eigendom van de gebruiker of van derde personen te beschermen; of (c) voor de veiligheid en de beveiliging van onze diensten, systemen en klanten of derde personen te zorgen.

 

IN VERBAND MET GEBEURTENISSEN OP HET GEBIED VAN VENNOOTSCHAPSRECHT: bij wijziging van de vennootschapsvorm, fusie, overname door een andere vennootschap, herstructurering of de verkoop van het geheel of van een deel van ons vermogen mogen de gegevens van de gebruiker conform de bepalingen van de GDPR als onderdeel van de transactie worden doorgegeven.

 

ALS DE GEGEVENS GEPSEUDONIMISEERD ZIJN: Wij mogen geanonimiseerde gegevens of gegevens delen of mededelen op basis waarvan de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd alsmede gegevens die de gebruiker openbaar heeft gemaakt. Dit Reglement beperkt het gebruik en het doorgeven van anonieme gegevens op geen enkele wijze en wij behouden ons het recht voor om zulke gegevens te gebruiken en aan derde personen door te geven.

INTERNATIONAAL DOORGEVEN: Wij mogen de van de gebruiker verzamelde gegevens naar landen doorgeven die niet als landen gelden die op dit moment een passend niveau van gegevensbescherming bieden, waar het niveau van gegevensbescherming het niveau van bescherming van de wetten en voorschriften zou bereiken (vooral de Verenigde Staten). Voor dit doorgeven van gegevens bestaan de nodige wettelijke garanties en dus heeft de gebruiker effectieve middelen om zijn rechten geldend te maken, met name de modelovereenkomsten. Voor verdere informatie kan de gebruiker contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (e-mail dpo@amcnetworks.hu).

Gegevensverwerking

De verwerkers nemen geen zelfstandige beslissingen, zij mogen uitsluitend volgens het contract met de verwerkingsverantwoordelijke en de gekregen instructies handelen. De verwerkers verzamelen, beheren en verwerken de hun door de verwerkingsverantwoordelijke doorgegeven of door hen beheerde of verwerkte persoonsgegevens overeenkomstig de voorschriften van de GDPR en leggen er aan de verwerkingsverantwoordelijke een verklaring af. De verwerkingsverantwoordelijke controleert de werkzaamheden van de verwerkers. De verwerker mag verdere verwerkers slechts met de toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke inschakelen.
Hoe beveiligen wij de persoonsgegevens?

Het is voor ons van groot belang om de veiligheid van de gegevens van de gebruikers te bewaren. Wij gebruiken vele door de industrie aanvaarde beveiligingstechnologieën en methoden teneinde de gegevens van de gebruiker te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en bekendmaken. Deze maatregelen zijn overeenkomstig met de wettelijke voorwaarden en worden met inachtneming van de sensibiliteit van de verzamelde gegevens parallel met de technologische ontwikkeling verder ontwikkeld.
Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke bewaart de automatisch verzamelde IP-adressen 14 dagen na het verzamelen.

Bij e-mails die door de gebruiker zijn gestuurd, als de gebruiker overigens geen registratie heeft, wist de verwerkingsverantwoordelijke het e-mailadres 3 maanden na het afsluiten van de zaak waarop in het verzoek is verwezen, tenzij het verwerken van de gegevens door een legitiem belang van de verwerkingsverantwoordelijke wordt gemotiveerd, tot het bestaan van dit legitieme belang.

De door de gebruiker aangegeven gegevens worden verwerkt zolang de gebruiker zich – met de respectieve gebruikersnaam – niet afmeldt of de wissing van zijn persoonsgegevens niet op een andere manier aanvraagt.

Bij het gebruik van onrechtmatige, misleidende persoonsgegevens of bij door de gebruiker begane strafbare handelingen of aanvallen op het systeem is de verwerkingsverantwoordelijke gerechtigd met het opheffen van de registratie van de gebruiker ook zijn persoonsgegevens onmiddellijk te wissen waarbij hij – bij verdenking van strafbare handelingen of burgerlijk-rechtelijke aansprakelijkheid – gerechtigd is om de persoonsgegevens voor de duur van de gerechtelijke procedure te bewaren.

Als het verwijderen van de persoonsgegevens door een rechtbank of autoriteit definitief wordt gelast, wordt het verwijderen door de verwerkingsverantwoordelijke uitgevoerd. In plaats van de wissing zal de verwerkingsverantwoordelijke – naast de informatie van de gebruiker – het gebruik van de persoonsgegevens beperken als de gebruiker dit aanvraagt of als op basis van de beschikbare gegevens kan worden verondersteld dat de wissing het legitieme belang van de gebruiker zou schenden. De verwerkingsverantwoordelijke wist de gegevens net zolang het doeleinde tot gegevensverwerking bestaat dat de wissing van de persoonsgegevens heeft uitgesloten.
Wat is een „cookie”?
Een “„cookie” is een klein tekstbestandje dat door de browser van de gebruiker voor de gepersonaliseerde bediening wordt opgeslagen. Uw internetbrowser verzamelt gegevens zoals de type van uw browser, besturingssysteem, de bezochte websites, de datum van de bezoeken, de bekeken inhoud, de bekeken reclames en overige “clickstream”-gegevens.

Doel van de cookies is om voor een functie van de website op hoog niveau, voor gepersonaliseerde diensten, voor het verrijken van de gebruikerservaring te zorgen. Met behulp van de cookies kunnen wij ook het verkeer op onze website vaststellen, inclusief de bezochte pagina’s, het aantal bezoekers en de door hen gekozen paden.

Door de netwerkproviders voor advertenties kunnen wij hulp verlenen bij het plaatsen van reclames of andere inhouden op deze of op andere websites waarop de advertenties van AMC Networks Central Europe Kft. verschijnen. De netwerkproviders voor advertenties kunnen cookies, web beacons of soortgelijke technologiën op de computer, mobiele of andere toestellen van de gebruiker gebruiken om de gebruikers advertenties te kunnen aanbieden die de gebruiker eventueel interessant vindt, waarop het internetgebruik-profiel op deze website en op andere, door de gebruiker bezochte websites is gebaseerd.  Het gebruik van cookies, web beacons of soortgelijke technologiën door netwerkproviders voor advertenties wordt door hun eigen privacybeleid en niet het Privacybeleid van AMC Networks Central Europe Kft. bepaald.

Op zijn computer, mobiele- of overige toestellen kan de gebruiker de cookies manueel blokkeren of vrijgeven. De meeste internetbrowsers bieden de mogelijkheid om bepaalde cookies te accepteren of te blokkeren resp. alle cookies af te wijzen of te verwijderen. Dit hangt van uw browser af. Leest u alstublieft met betrekking tot deze applicatie de handleiding van uw eigen browser – de beperking of de blokkering van de cookies oefent echter op de bruikbaarheid van talloze websites een negatieve invloed uit.

Welke rechten hebt u? Hoe kunt u die geldend maken?

 

UITOEFENING VAN DE RECHTEN: Als volgens de toepasselijke regels deze rechten van toepassing zijn, kan de gebruiker zijn recht volgens dit Reglement op basis van de volgende bepalingen uitoefenen. Derhalve mag de gebruiker:

 

a)       Toegang hebben tot de door ons verwerkte resp. hem individueel identificerende gegevens;

b)      Het corrigeren of verwijderen van de foute of onjuiste gegevens aanvragen;

c)       De wissing van hun persoonsgegevens aanvragen, vooral als die voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden, niet meer nodig zijn;

d)      Onder bepaalde omstandigheden de beperking van het gebruik van de gegevens aanvragen (bijvoorbeeld als de gebruiker bezwaar heeft mbt de juistheid van de gegevens, dan voor de periode wanneer de gegevens gecontroleerd worden);

e)      De gegevensoverdraagbaarheid aanvragen (dat wil zeggen dat de persoonsgegevens gestructureerd, in algemeen gebruikte en met machine leesbare vorm naar hen resp. van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden, overeenkomstig de geldende voorschriften);

f)        Op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens om redenen die uit de situatie voortvloeien, wanneer de rechtsgrondslag van de gegevensverwerking een legitiem belang van AMC of een derde persoon is. In dit geval stopt AMC met de gegevensverwerking, tenzij de voortzetting ervan als haar legitieme belang geldt;

g)       Zijn toestemming, indien van toepassing, intrekken;

h)      Verzoek indienen bij de toezichthoudende autoriteit, met name als aan zijn verzoek tot het uitoefenen van zijn rechten niet is voldaan.

 

De betrokken personen kunnen, nadat ze zich met de kopie van een algemeen erkende identiteitsbewijs hebben gelegitimeerd, hun rechten uit te oefenen door AMC te contacteren: (i) via e-mail privacy-ce@amcnetworks.com of dpo@amcnetworks.com of (ii) per post aan het volgende adres: AMC Adatvédelem – AMC Networks Central Europe Kft., 1139 Budapest, Lomb utca 23-27. De gebruiker ontvangt binnen max. 30 (dertig) dagen antwoord op zijn verzoek.

 

FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING: de benoemde functionaris van het concern is Isabel Ensico (Calle Saturno 1, 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid, Spanje; e-mail: dpo@amcnetworks.com)

 

VERZOEKEN MET COMMERCIËLE DOELEINDEN: Als de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven dat hem verzoeken voor commerciële doeleinden mogen worden gestuurd, mag zijn toestemming op elk moment intrekken. Als de gebruikers promotie-mededelingen ontvangen, kunnen zij wel aangeven dat zij van ons geen verdere promotie-mededelingen willen ontvangen en zij kunnen zich afmelden (“opt-out”) volgens de instructies in de commerciële e-mail of direct via een e-mail aan ons naar privacy-ce@amcnetworks.com of dpo@amcnetworks.com. Wij mogen ondanks de opgegeven preferenties van de gebruiker e-mails zonder marketingdoeleinden met betrekking tot onze rechtsbetrekking blijven toesturen, met name bijvoorbeeld de mededelingen over de actualisering van ons Reglement en de administratieve aanvaarding ervan als wij zulke mededelingen op die manier aan de gebruiker willen toesturen.
Verklarende bepalingen

Wanneer wij op de website de bezoekers vragen om hun persoonsgegevens te verstrekken, kunnen de bezoekers, na de nodige informatie te hebben gelezen en geïnterpreteerd, zelf beslissen of zij de gevraagde informatie verstrekken of niet. De bezoekers moeten er echter op de hoogte van zijn dat zij bij het weigeren van het verstrekken van hun persoonsgegevens geen gebruik kunnen maken van sommige diensten die verbonden zijn aan het verstrekken van persoonsgegevens.

Dit privacybeleid heeft betrekking tot de bescherming en beveiliging van de persoonsgegevens van de bezoekers die niet voor het publiek zijn bedoeld. Wanneer iemand zijn persoonsgegevens of een gedeelte ervan uit zijn vrije wil openbaar maakt, geldt ons Privacybeleid niet voor die gegevens.
Als de bezoekers zich op sommige pagina’s van de website moeten registreren, vermelden wij altijd welke gegevens en voor welke doeleinden, onder welke voorwaarden u in de „plichtvelden” moet verstrekken. In dit geval verwijst het woord „verplicht” niet op het verplichte karakter van de gegevensverstrekking, maar erop dat de registratie zonder invullen van bepaalde velden mislukt en wordt geweigerd.

De door de gebruikers verstrekte persoons- en overige gegevens mogen slechts met de toestemming van de gebruiker aangevuld of verbonden worden met gegevens uit andere bronnen.
Als AMC Networks Central Europe Kft. de website door haar commerciële partners laat maken of exploiteren en in het kader van zulke diensten persoonsgegevens verzameld worden, is AMC Networks Central Europe Kft. bevoegd voor het gebruik en het verwerken van de persoonsgegevens evenals wanneer zij de gegevens zelf verzamelt en bewaart. Bij een zulke samenwerking verzamelt de exploiterende partner, handelend in naam en vertegenwoordiging van AMC Networks Central Europe Kft., de persoonsgegevens ten behoeve van AMC Networks Central Europe Kft. en deze richtlijnen gelden ook voor die gevallen. Bij de gegevensverwerking wordt er tijdens het verstrekken van gegevens duidelijk vermeld door wie de gegevens worden verzameld, wanneer de gegevens verwerkt worden, door wie de gegevens worden verwerkt.

Wijziging Reglement Bescherming Persoonsgegevens

Wij kunnen ons Reglement van tijd tot tijd wijzigen. Als wij dit doen, brengen wij de gebruiker op de hoogte met het bekendmaken van het geactualiseerde Reglement en met de wijziging van de boven vermelde datum inwerkingtreding. Bij wezenlijke wijzigingen van dit Reglement informeren wij de gebruiker. Wij verzoeken alle gebruikers om dit Reglement te lezen om op de hoogte te blijven over onze praktijk met betrekking tot gegevensbescherming en over hun beschikbare mogelijkheden.

Rechtsmiddelen om rechten geldend te maken

Mocht u vragen of op- en aanmerkingen hebben over dit Reglement of over de gegevensverwerking, kunt u de functionaris voor gegevensbescherming via het e-mail adres privacy-ce@amcnetworks.com of dpo@amcnetworks.com contacteren.

De gebruiker kan zijn bezwaar direct bij de Nationale Autoriteit voor Gegevensbescherming en Informatieverijheid – Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefoon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) indienen.

De gebruiker kan bij inbreuk op zijn rechten een geding aanhangig maken. Het gerechtshof is bevoegd om het geding te beslechten. Het geding kan – volgens de keuze van de betrokken persoon – ook voor het gerechtshof dat op basis van de woon- of verblijfplaats van betrokken persoon bevoegd is, aanhangig worden gemaakt. De verwerkingsverantwoordelijke informeert de gebruiker op verzoek over de rechtsmiddelen.

 

Boedapest, 24 mei 2018