Privacy Policy

PRIVACY

De inachtneming van uw persoonsgegevens is voor AMC Networks CE S.r.o van groot belang. U kunt er zeker van zijn dat wij met uw persoonsgegevens nauwgezet, in overeenstemming met de desbetreffende wettelijke bepalingen inzake privacybeleid en gegevensbeveiliging omgaan. Deze richtlijnen voor gegevensbescherming („richtlijnen”) beschrijven hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan wanneer u van onze producten en diensten gebruik maakt en wanneer wij u deze ter beschikking stellen. De richtlijnen bepalen hoe AMC Networks CE S.r.o uw aan ons verstrekte persoonsgegevens verwerkt, waarbij wij u informeren of uw toestemming vragen wanneer dit door toepasselijke wettelijke bepalingen wordt voorgeschreven.

 

Deze richtlijnen gelden voor de bezoekers van de websites van AMC Networks CE S.r.o en haar verbonden ondernemingen.

Wij verzoeken u om deze richtlijnen in samenhang met onze Algemene Voorwaarden en Privacybeleid te lezen. Deze richtlijnen kunnen van tijd tot tijd veranderen. Controleer alstublieft op onze websites de richtlijnen op veranderingen!

Onze producten en diensten kunnen verbonden zijn met de websites van andere bedrijven en de door hen aangeboden diensten; deze bedrijven kunnen hun eigen privacybeleid hebben. Wij raden u aan om het privacybeleid van die derde partijen te lezen! Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het privacybeleid en voor de inhoud van de producten of diensten van derde partijen.

 

Bij het opmaken van het privacybeleid hebben wij de hieronder genoemde geldende wettelijke voorschriften in acht genomen:

 

  • Wet CXII/2011 inzake het recht op informatiezelfbeschikking en vrijheid van informatie;

 

  • Wet VI/1998 inzake de bescherming van personen bij de computerverwerking van persoonsgegevens;

 

  • Wet C/2003 inzake de elektronische communicatie;

 

  • Regeringsverordening 226/2003 (13 december) inzake de bijzondere voorwaarden van het beheer van gegevens door elektronische telecommunicatiebedrijven, de gegevensbeveiliging in het kader van elektronische diensten alsmede de regels van de identificatienummer-weergave en het doorverbinden;

 

  • Wet CVIII/2001 inzake bepaalde vragen betreffende de elektronische commerciële diensten alsmede de diensten met betrekking tot de informatiemaatschappij.

 

Wat wordt met persoonsgegevens bedoeld?

Teneinde een strikt privacybeleid op te stellen volgen wij een ruime interpretatie van de persoonsgegevens en bedoelen hiermee alle gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen zoals medewerkers of gebruiker, inclusief onder andere de naam, adres, geboortedatum, e-mailadres.

 

Begrippen in verband met persoonsgegevens:

 

de betrokken persoon

een aan de hand van bepaalde persoonsgegevens geïdentificeerde of – direct of indirect – identificeerbare natuurlijke persoon;

 

persoonsgegevens

gegevens met betrekking tot de betrokken persoon – vooral de naam, het belasting-identificatienummer alsmede één of meerdere kenmerk(en) met betrekking tot de fysieke, fysiologische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van de betrokken persoon – die herleidbaar zijn tot een individuele natuurlijke persoon;

 

bijzondere gegevens

persoonsgegevens met betrekking tot ras, nationale of etnische toebehorigheid, politieke overtuiging of partijbanden, religieuze of andere levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van vertegenwoordigingsorganen, sexuele geaardheid, verslaving alsmede strafrechtelijke gegevens;

 

gegevensbeheer

elke operatie of alle operaties aan de gegevens, onafhankelijk van de toegepaste methode, in het bijzonder het verzamelen, opnemen, opbergen, systematiseren, bewaren, wijzigen, gebruiken, afvragen, verstrekken, openbaar maken, harmoniseren of verbinden, blokkeren, verwijderen en vernietigen van de gegevens alsmede het verhinderen van het verdere gebruik van de gegevens, het maken van geluids- en beeldopnames alsmede het verzamelen van fysieke kenmerken (zoals vinger- of handpalmafdrukken, DNA-profielen, irisbeelden) die geschikt zijn tot het identificeren van personen;

 

gegevensverwerking

de uitvoering van technische taken in verband met het gegevensbeheer, onafhankelijk van de toegepaste methoden en middelen die voor de uitvoering van de operaties worden gebruikt, alsmede van de plaats van toepassing, op voorwaarde dat de technische taken aan de gegevens worden uitgevoerd;

 

gegevenstransmissie

het verlenen van toegang tot de gegevens aan derde personen;

 

openbaar maken

het verlenen van toegang tot de gegevens aan elke persoon;

 

gegevensbeheerder

natuurlijke of personen resp. organisaties zonder rechtspersoonlijkheid die zelfstandig of in samenwerking met anderen de doeleinden van het beheer van gegevens bepalen, de beslissingen betreffende het gegevensbeheer (inclusief de toegepaste middelen) neemt en uitvoert of door zijn vertegenwoordiger laat uitvoeren;

 

gegevensverwerker

natuurlijke of personen resp. organisaties zonder rechtspersoonlijkheid die in het kader van een contractuele verhouding met de gegevensbeheerder – inclusief de contracten in de zin van wettelijke bepalingen – gegevens verwerken;

 

verwijdering van gegevens

een maatregel om gegevens zodanig te verwijderen dat hun herstelling niet meer mogelijk is;

 

markering van gegevens

het voorzien van de gegevens van een identificatiekenmerk met het oogmerk op het onderscheiden ervan;

 

vergrendeling van gegevens

het voorzien van de gegevens van een identificatiekenmerk met het oogmerk op de definitieve of voorlopige blokkering van het verdere beheer;

 

vernietiging van gegevens

de volledige fysieke vernietiging van de gegevensdrager met de gegevens;

 

Principes van gegevensbeheer

Persoonsgegevens mogen worden beheerd als

 

de betrokken persoon zijn toestemming geeft, of

 

de wet – of door zijn wettelijke bevoegdheid de locale gemeenteraad bij verordening – dat voorschrijft. De wet kan in het algemeen belang – onder expliciete vermelding van de bedoelde gegevens – voorschrijven om persoonsgegevens openbaar te maken. In alle overige gevallen is voor het openbaar maken van de gegevens de toestemming, van bijzondere gegevens de schriftelijke toestemming van de betrokken persoon nodig. Bij twijfel moet ervan worden uitgegaan dat de betrokken persoon zijn toestemming niet heeft gegeven. Er moet ervan worden uitgegaan dat de betrokken persoon met betrekking tot de door hem tijdens zijn publieke optreden of voor publicatie verstrekte gegevens zijn toestemming heeft gegeven

 

AMC Networks CE S.r.o verzamelt onder geen omstandigheden bijzondere gegevens.

In de zin art. 1 lid 3 van de Wet CXII/2011 inzake het recht op informatiezelfbeschikking en vrijheid van informatie gelden de bepalingen van deze richtlijn met betrekking tot het gegevensbeheer en de beveiliging van de persoonsgegevens van de bezoekers alleen voor natuurlijke personen.

De belangrijkste principes van AMC Networks CE S.r.o inzake het beheer van persoonsgegevens:

 

Gegevensverstrekking, gegevensbeheer

 

De provider moet voor de uitvoering van het gegevensbeheer duidelijke informatie verstrekken over de manier en de doeleinden van het verzamelen van gegevens en – als het gaat om vrijwillige gegevensverstrekking – en zorgen voor het vermelden van het vrijwillige karakter van de gegevensverstrekking;

 

Persoonsgegevens mogen alleen voor bepaalde doeleinden ter uitoefening van rechten en vervulling van plichten worden beheerd;

 

Het gegevensbeheer moet in elke fase voldoen aan zijn doelstelling;

 

Het gegevensbeheer mag alleen gescheiden in de mate en voor zover het tot het realiseren van de doelstelling nodig is;

 

De persoonsgegevens mogen – bij gebreke van wettelijke voorschriften – uitsluitend met schriftelijke toestemming van de bezoeker worden beheerd.

 

Het – vrijwillige of verplichte – karakter van de gegevensverstrekking moet voor het opnemen van de gegevens worden vermeld. Bij verplichte gegevensverstrekking moet er op de wet die het gegevensbeheer voorschrijft, worden verwezen.

 

De bezoeker kan zijn toestemming voor gegevensbeheer op elk moment wijzigen of intrekken.

 

In het kader van het gegevensbeheer mogen de gegevens uitsluitend voor de vermelde doeleinden worden gebruikt.

 

Behalve de doelstelling van het gegevensbeheer moet duidelijk worden vermeld door wie de gegevens zullen worden beheerd resp. verwerkt.

 

Het gegevensbeheer moet in elke fase voldoen aan zijn doelstelling;

 

In het kader van het gegevensbeheer mogen alleen persoonsgegevens worden beheerd voor zover dit voor het realiseren van de doeleinden noodzakelijk, voor het bereiken van de doelen geschikt is;

 

De gegevens mogen aan derde personen worden verstrekt resp. de verschillende maatregelen voor gegevensbeheer mogen worden gekoppeld wanneer de bezoeker zijn toestemming heeft gegeven en het wettelijk toegestaan is en wanneer de voorwaarden voor gegevensbeheer ten aanzien van elk persoonsgegeven vervuld zijn.

 

Welke persoonsgegevens beheren wij?

Wij beheren de volgende persoonsgegevens, eventueel afhankelijk van de informatie of de toestemming.

 

Contactgegevens – deze gegevens dienen tot uw identificatie of tot de contactopname met u. Zulke gegevens zijn bijvoorbeeld de naam, het adres, het telefoonnummer, het e-mailadres, de gebruikersnaam en de wachtwoorden, de geboortedatum, de taalpreferenties, de leveringsgegevens alsmede de overige contactgegevens die wij van u hebben ontvangen.

 

Algemene informatie met betrekking tot het gebruik – dit zijn informaties die tijdens het gebruik van de producten en diensten zijn ontstaan.

 

Overige toegankelijke gegevens – dit zijn gegevens die wij overeenkomstig de wettelijke voorschriften uit openbaar toegankelijke bronnen verwerven. Wij mogen ook de persoonsgegevens van andere personen beheren als zij ons zulke gegevens verstrekken, bijvoorbeeld wanneer zij onze producten iemand als cadeau kopen.

 

Voor welke doeleinden beheren wij persoonsgegevens?

Wij beheren uw gegevens in verband met onze diensten. Het is voor ons van uiterst belang dat onze producten en diensten eenvoudig, persoonlijk en betrouwbaar zijn. Wij streven er voortdurend naar om onze diensten te verbeteren en aan uw behoeftes aan te passen. Daarom beheren wij gegevens voor de volgende doeleinden, eventueel afhankelijk van de informatie of de toestemming.

 

Het beschikbaar stellen van onze producten en diensten  Wij gebruiken voor de vorming en onderhoud van onze producten en diensten, voor onze administratie alsmede speciale aanbiedingen factuur- en dienstgegevens die voor de onderlinge contact nodig zijn. Zulke activiteiten zijn het uitbouwen van de plaats van dienstverlening, de technische ondersteuning, het updaten van hadware en software, het factureren, het innen van betalingen en het controleren van kredieten.

 

Presentatie van onze producten en diensten. Wij kunnen u af en toe informeren over de actuele kenmerken van producten en diensten alsmede diens promotie die u eventueel interessant kunt vinden. Meer informatie kunt u onder het menu „Toestemming en afzegging” vinden, waar wij u gedetailleerd informeren doe u de omvang van de bijdrage kunt bepalen-

 

Het mogelijk maken van het kopen van producten en diensten bij onze commerciële partners. Tijdens het gebruik maken van onze producten en diensten kunnen wij u eventueel speciale aanbiedingen op het internet presenteren en daardoor mogelijk maken dat u producten en diensten koopt van onze partners zoals adverteerders etc., (hierna te noemen: „commerciële partners”). Als u beslist om die offertes te accepteren of transacties afwikkelt, mogen wij de desbetreffende persoonsgegevens verzamelen en voor onze commerciële partners die de promoties of de transacties ondersteunen, toegankelijk maken. AMC Networks CE S.r.o beheert deze gegevens en maakt toegankelijk voor derde personen als u die offertes accepteert. Behalve de vervulling van uw wensen kunnen de commerciële partners uw persoonsgegevens ook gebruiken om informatie die u eventueel interessant vindt, naar u te verzenden. Op het gebruik van de persoonsgegevens door de commerciële partners zijn hun privacybeleiden van toepassing waarop u moet verwijzen als u vragen hebt over het omgaan met uw persoonsgegevens door onze commerciële partners.

 

Beheer van onze prestatie. Wij mogen persoonsgegevens gebruiken wanneer wij u om feedback vragen over de prestatie van onze producten en diensten alsmede over de kwaliteit van onze andere operaties. Als het wettelijk is toegestaan mogen wij onze communicaties met u, inbegrepen onze e-mailwisseling, voor doeleinden van scholing en kwaliteitsmanagement vervolgen en er opnames van te maken.

 

Vervulling van onze wettelijke plichten. De wettelijk bepalingen kunnen ons verplichten om – overeenkomstig met voorschriften van rechtbanken of autoriteiten – voor wetshandhavingsautoriteiten toegang te verlenen tot de persoonsgegevens. Overeenkomstig de regels betreffende de procedures van de rechtbanken of autoriteiten kan het voorkomen dat de transmissie van deze gegevens zonder uw toestemming en informatie zal gescheiden. Onze maatschappij behoudt zich het recht voor om tegen eventuele aanspraken van de autoriteiten op toegang tot de persoonsgegevens bezwaar te maken.

 

Overig gebruik. Voor onderzoek en overige legale zakelijke doeleinden mogen wij geanonimiseerde en samengevatte informaties ter opstellen van berichten en analyses gebruiken, bijvoorbeeld met betrekking daartoe wat voor inhoud en/of advertencies onze klanten bekijken of overslaan.

 

Beheer van persoonsgegevens van kinderen. Als er van de kant van de bezoekers behoefte is aan het beheer van persoonsgegevens van kinderen onder 14 jaar, mogen deze gegevens slechts worden verzameld wanneer het bewezen kan worden dat de toestemming door de wettelijke vertegenwoordiger wordt gegeven. De verklaring van minderjarigen boven 14, onder 16 jaar wordt as geldig beschouwd wanneer de juist opgemaakte, controleerbare toestemming van de ouders of andere wettelijke vertegenwoordigerts te beschikking staat. Bij gebreke van een zulke volmacht verzamelen wij geen gegevens van het kind (ook niet wanneer bij gebreke daarvan geen gebruik kan worden gemaakt van de diensten).

 

Voor wie mogen wij persoonsgegevens toegankelijk maken?

De beveiliging van uw persoonsgegevens is voor de AMC Networks CE S.r.o van groot belang. Teneinde onze producten en diensten ter beschikking te stellen, overeenkomstig met de toepasselijke wettelijke voorschriften en afhankelijk van de eventuele voorafgaande informatie en toestemming, kunnen wij op de hieronder omschreven manier gegevens toegankelijk maken voor derde partijen, inclusief partijen in landen buiten de EU en Zwitserland waarin de regels van gegevensbescherming kunnen afwijken van regels die in de EU en Zwitserland gelden.

 

Afdelingen binnen de ondernemingsgroep. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onze moederonderneming, dochterondernemingen of met ondernemingen onder gemeenschappelijke leiding (samen hierna te noemen: „verbonden ondernemingen”). In zulke gevallen verwachten wij van de verbonden ondernemingen om deze richtlijnen in acht te nemen.

 

De werknemers van AMC Networks CE S.r.o. Slechts een uitgekozen groep werknemers met een speciale volmacht hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Die medewerkers hebben toegang tot persoonsgegevens voor zover voor zover dat noodzakelijk is voor hun taakuitoefening.

 

Commerciële partners. Wilt u aan een oor ons aangetoonde, maar door onze commerciële partners uitgevoerde transactie deelnemen, kunnen wij uw persoonsgegevens voor die commerciële partners toegankelijk maken. Meer informatie kunt u vinden onder het menu „Voor welke doeleinden gebruiken wij persoonsgegevens?”.

 

Bedrijfsovername. Wanneer er een ander bedrijf de AMC Networks CE S.r.o koopt of haar middelen verwerft, die de door AMC Networks CE S.r.o beheerde gegevens bevat, overneemt de koper de in deze richtlijnen omschreven rechten en plichten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 

Overige derde partijen. Wanneer het wettelijk toegestaan is, kunnen wij persoonsgegevens met derde personen delen die wij vertrouwen wanneer het verstrekken van de gegevens voor het ter beschikking stellen van onze diensten nodig is (bijvoorbeeld klantenservice), alsmede met leveranciers die door AMC Networks CE S.r.o uitdrukkelijk met de doelstelling worden ingehuurd om ons producten en diensten ter beschikking te stellen; in zulke gevallen verplichten wij deze partijen om de gegevens vertrouwelijk en veilig te behandelen en uitsluitend ervoor te gebruiken om ons bepaalde producten of diensten ter beschikking te stellen. Wanneer het wettelijk toegestaan is, kunnen wij persoonsgegevens met factoringbedrijven delen. Het kan voorkomen dat wij door de wet verplicht worden om uw persoonsgegevens voor een derde persoon of voor de autoriteiten toegankelijk te maken.

 

Hoe beveiligen wij de persoonsgegevens?

Wij doen ons best om de gegevens en de daaraan verbonden rechten van onze abonnees te beschermen en te beveiligen. Overeenkomstig de toepasselijke regeling heeft onze maatschappij de personen benoemd die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van ons systeem en de ondersteuning van onze infrastructuur en van onze IT-systemen. Voor de beveiliging van persoonsgegevens hebben wij onafhankelijk van de u aangeboden of ter beschikking gestelde producten of diensten verschillende oplossingen geïntroduceerd die aan de ene kant op technische oplossingen, aan de andere kant op deze richtlijnen baseren. Zulke oplossing kunnen bijvoorbeeld de beveiliging met wachtwoord, de codering, het gebruik van firewalls, de beveiliging tegen virussen en onbevoegde toegang alsmede het systeem van toegangsbeperkingen met betrekking tot de medewerkers.

 

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan het voor de vervulling van de doeleinden noodzakelijk is waarvoor wij de persoonsgegevens verzameld hebben, tenzij wij deze in de zin van de toepasselijke wettelijke voorschriften langer moeten bewaren.

 

Toestemming en afzegging

Wij mogen u in het bezit van uw toestemming over onze diensten en producten die u eventueel interessant vindt, informeren. Wanneer u niet meer dit soort direct marketing materiaal wilt ontvangen, kunt u dat op verschillende manieren (per e-mail, sms, telefoon, post) afzeggen.

 

Wat is een „cookie”?

Een „cookie” is een klein tekstbestandje dat door uw browser wordt opgeslagen. Uw internetbrowser verzamelt gegevens zoals de type van uw browser, besturingssysteem, de bezochte websites, de datum van de bezoeken, de bekeken inhoud, de bekeken reclames en overige “clickstream”-gegevens.

 

Met behulp van cookies kunnen wij onze websites aan de behoeftes van de abonnees aanpassen, waardoor wij betere en gepersonaliseerde diensten kunnen verlenen en onze abonnees aan bepaalde keuzes herinneren zodat zij deze niet opnieuw hoeven in te voeren. Met behulp van de cookies kunnen wij ook het verkeer op onze website vaststellen, inclusief de bezochte pagina’s, het aantal bezoekers en de door hen gekozen paden.

 

Door de netwerkproviders voor advertenties kunnen wij hulp verlenen bij het plaatsen van reclames of andere inhouden op deze of op andere websites waarop de advertenties van AMC Networks CE S.r.o verschijnen. De netwerkproviders voor advertenties kunnen cookies, web beacons of soortgelijke technologiën op uw computer, mobiele of andere toestellen gebruiken om u advertenties te kunnen aanbieden die u eventueel interessant vindt, waardoor uw internetgebruik-profiel op deze website en op andere, door u bezochte websites teweeg wordt gebracht. Het gebruik van cookies, web beacons of soortgelijke technologiën door netwerkproviders voor advertenties wordt door hun eigen privacybeleid en niet het Praiacybeleid van AMC Networks CE S.r.o bepaald.

 

Op uw computer, mobiele- of overige toestellen kunt u de cookies manuaal blokkeren of vrijgeven. De meeste internetbrowsers bieden de mogelijkheid om bepaalde cookies te accepteren of te blokkeren resp. alle cookies af te wijzen of te verwijderen. Dit hangt van uw browser af. Leest u alstublieft met betrekking tot deze applicatie de handleiding van uw eigen browser – de beperking of de blokkering van de cookies oefent echter op de bruikbaarheid van talloze websites een negatieve invloed uit.

 

Welke rechten hebt u?

U hebt het recht om te verzoeken dat uw onnauwkeurige, foutieve of verouderde gegevens worden gewist of geactualiseerd. Wanneer u merkt dat de gegevens die wij over u bewaren, onvolledig, foutief, onjuist of verouderd zijn, moet u dit doorgeven aan ons en wij zullen de nodige aanpassingen binnen de wettelijke termijn uitvoeren.

 

U hebt recht op inzage in de informatie die wij over u bewaren. Als de desbetreffende wettelijke bepalingen het mogelijk maken, kunnen wij u hiervoor een klein bedrag in rekening brengen dat de administratiekosten in verband met de verstrekking van deze gegevens aan u dekt.

 

U hebt evenals recht om te verzoeken dat wij het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden stopzetten. Indien u geen direct marketing informatie meer wenst te ontvangen, kunt u dit kenbaar maken aan onze klantenservice.

 

Onze klanten hebben het recht om de verwijdering van hun gegevens uit ons systeem aan te vragen maar in sommige gevallen moeten zijn accepteren dat zij vanaf de verwijdering de diensten in verband met die gegevens niet meer of niet op dezelfde manier kan gebruiken. Na ontvangst van het verzoek verwijderen wij de door de gebruiker aangewezen gegevens onverwijld uit ons databank.

 

Verklarende bepalingen

Wanneer wij op de website de bezoekers vragen om hun persoonsgegevens te vertrekken, kunnen de bezoekers, na de nodige informatie te hebben gelezen en geïnterpreteerd, zelf beslissen of zij de gevraagde informatie verstrekken of niet. De bezoekers moeten er echter op de hoogte van zijn dat zij bij het weigeren van het verstrekken van hun persoonsgegevens geen gebruik kunnen maken van sommige diensten die verbonden zijn aan het verstrekken van persoonsgegevens.

Dit privacybeleid heeft betrekking tot de bescherming en beveiliging van de persoonsgegevens van de bezoekers die niet voor het publiek zijn bedoeld. Wanneer iemand zijn persoonsgegevens of een gedeelte ervan uit zijn vrije wil openbaar maakt, geldt ons Privacybeleid niet voor die gegevens.

Als de bezoekers zich op sommige pagina’s van de website moeten registreren, vermelden wij altijd welke gegevens en voor welke doeleinden, onder welke voorwaarden u in de „plichtvelden” moet verstrekken. In dit geval verwijst het woord „verplicht” niet op het verplichte karakter van de gegevensverstrekking, maar erop dat de registratie zonder invullen van bepaalde velden mislukt en wordt geweigerd.

De door de bezoekers verstrekte persoons- en overige gegevens mogen slechts met de toestemming van de bezoekers aangevuld of verbonden worden met gegevens uit andere bronnen.

Als AMC Networks CE S.r.o de website door haar commerciële partners laat maken of exploiteren en in het kader van zulke diensten persoonsgegevens verzameld worden, is  AMC Networks CE S.r.o bevoegd voor het gebruik en het beheer van de persoonsgegevens evenals wanneer zij de gegevens zelf verzamelt en bewaart. Bij een zulke samenwerking verzamelt de exploiterende partner, handelend in naam en vertegenwoordiging van AMC Networks CE S.r.o, de persoonsgegevens ten behoeve van AMC Networks CE S.r.o., en deze richtlijnen gelden ook voor die gevallen. Bij het gegevensbeheer wordt er tijdens het verstrekken van gegevens duidelijk vermeld door wie de gegevens worden verzameld, wanneer de gegevens verwerkt worden, door wie de gegevens worden verwerkt.

 

Hoe kunt u zich tot ons wenden inzake dit Privacybeled?

Mocht u vragen of opmerkingen hebben in verband met deze richtlijnen of wilt u informatie krijgen over uw door ons beheerde persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke medewerker voor gegevensbescherming (e-mail: privacy@ce.amcnetworks.com).