Terms Of Use

Door de website te gebruiken gelden de in deze richtlijn beschreven gebruiksvoorwaarden automatisch als geaccepteerd, daarom wordt u vriendelijk om deze richtlijnen zorgvuldig door te lezen.

De door onze servers verzamelde informaties:

Bij het inloggen op onze website registreren onze servers onmiddellijk het IP-adres van onze gebruikers, de type van het door hen gebruikte besturingssysteem en browserprogramma en bepaalde verdere informaties. Wij gebruiken deze informaties uitsluitend in samengevatte en verwerkte (geaggregeerde) vorm, voor doeleinden van correctie van fouten en van kwaliteitsverbetering van onze diensten alsmede voor statistische doeleinden. Het IP-adres en het dagboekbestand kunnen in sommige gevallen als persoonsgegevens gelden.

Spamming, elektronische reclameberichten:

De gegevens die voor de fysieke bereikbaarheid van de gebruikers geschikt zijn (bijvoorbeeld e-mailadres) gebruiken wij alleen voor door de gebruiker toegestemde doeleinden en maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker onder geen omstandigheden (behalve de wettelijk bepaalde uitzonderingen) voor derde partijen toegankelijk.

De beheerder behoudt zich het recht voor om aan de gebruiker die daarvoor hun toestemming hebben gegeven, informatiemateriaal te versturen. Dit soort elektronische brieven mogen worden verstuurd totdat de gebruiker zich ertegen uitdrukkelijk verzet en het toezenden van verder materiaal afzegt.

Voor de fysieke bereikbaarheid van de gebruikers geschikte gegevens

Wij verzamelen slechts gegevens die voor de fysieke bereikbaarheid van de gebruikers geschikt zijn, wanneer dit door het karakter van de respectievelijke dienst noodzakelijk is (bijvoorbeeld abonnement, deelname aan kansspelen).

Wij gebruiken de gegevens uitsluitend voor door de gebruiker toegestemde of door de wet bepaalde doeleinden (informatieverstrekking aan de belastingdienst, belastingregister) en maken onder geen omstandigheden (behalve de wettelijk bepaalde uitzonderingen) voor derde partijen toegankelijk.

Wanneer het het doel van he gebruik ophoudt te bestaan of op uw verzoek worden de persoonsgegevens door de beheerder automatisch en onherstelbaar vernietigd.

Links

Onze diensten bevatten talrijke verwijzingen (links) naar de websites van andere providers. De provider aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gegevens- en informatiebeveiligingspraktijk van die providers.

Disclaimer

Aangezien het feit dat het internet een open, niet als veilig te beschouwen netwerk is, aanvaardt de beheerder geen aansprakelijkheid voor schaden die voortvloeien uit het tenietgaan, de laattijdige ontvangst of andere fouten van elektronisch verzonden berichten.

Hoewel de Administrator en de Moderatoren hun best doen om de algemeen betwistbare bijdragen uit het Forum te verwijderen, is het onmogelijk dat zij elke bijdrage doorlezen. Daarvan uitgaande accepteer ik dat elke bijdrage op het Forum de beschouwingen van de auteur en niet het standpunt van de Administrator, de Moderatoren of de webmaster weergeeft – zij aanvaarden derhalve geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de bijdragen.

Ik ga ermee akkoord om geen beledigende, obscene, vulgaire, belasterende, opruiende, offensieve of andere inhouden resp. materialen te verzenden die inbreuk maken op de persoons- of auteursrechten van anderen of, op anderen manieren, op de wet of de wettelijke voorschriften. Ik verzend geen materiaal dat in strijd is met de algemene publieke smaak omdat dit een openbaar forum is. De inbreuk op de hierboven omschreven regels heeft de onmiddellijke en definitieve verwijdering voor gevolg.

Ik accepteer dat de webmaster, de Administrator en elke Moderator van het Forum gerechtigd is om mijn bijdragen te verwijderen en te bewerken of de door mij aangemaakte onderwerpen af te sluiten wanneer zij dit voor noodzakelijk achten.

De redacteurs van de site aanvaarden geen aansprakelijkheid voor technische storingen gedurende het verzenden, opladen van bijdragen en overige inhouden.

Bij het bekijken van videobestanden of online-uitzendingen aanvaardt de redactie van AMC Networks geen aansprakelijkheid voor eventuele technische storingen op de usersite gedurende het bekijken/uitzenden. Bij de online-uitzendingen behoudt zich AMC Networks CE het recht op wijziging!
Auteursrechten

Tenzij het niet anders is vermeld, wordt de inhoud van de website door het auteursrecht beschermd en mag daarom alleen binnen bepaalde wettelijke beperkingen worden gebruikt. De gebruiker mag het materiaal op de website niet wijzigen, opnieuw aanmaken, publiceren, voordragen, verspreiden resp. op andere manieren in het openbaar of voor commerciële doeleinden te gebruiken.

In de zin van deze voorwaarden is net niet toegestaan dit materiaal op andere websites resp. computernetwerken, voor welke doeleinden ook, te gebruiken. De materialen op de website worden door auteursrechten beschermd en elk gebruik zonder toestemming kan in strijd zijn met de auteurs-, patent- (merkenbeschermings-)rechten of andere wettelijke bepalingen zin.

Overige bepalingen

De beheerder is gerechtigd om de inhoud van deze voorwaarden in zijn eigen bevoegdheid op elk moment te wijzigen, derhalve raden wij aan om de website van tijd tot tijd door te lezen zodat u altijd op ge hoogte bent van de geldende informatie.

Voorkomende fouten

De op de website verschenen informaties zijn uitsluitend ter informatie gepubliceerd. AMC Networks CE S.r.o aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de stiptheid resp. de actualiteit ervan.